प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामध्ये अशासकीय सदस्याच्या नियुक्तीसाठी 22 जुलै पर्यंत अर्ज करावा

सोलापुर :- मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 68(2) मधील तरतूदीनुसार शासनाने दिनांक 16 ऑगस्ट 2014 रोजी जारी केलेल्या अधिसुचनेद्वारे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणे गठीत करण्यात आली आहेत. अप्पर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे निर्देशानुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सोलापूर करिता एका अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करावयाची आहे.

अशासकीय सदस्याची नियुक्ती ही मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 68(2) मधील तरतूदीच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सोलापूर यांचेकडून करण्यात येणार आहे.

अशी व्यक्ती जी कोणत्याही परिवहन उपक्रमात मालक किंवा कर्मचारी म्हणून किंवा अन्यथा कोणतीही आर्थिक हितसंबंधी असेल, अशी कोणतीही व्यक्ती प्रादेशिक परिवहनाचा प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात येणार नाही किंवा तिचे सदस्यत्व चालू राहणार नाही आणि अशा कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परिवहन उपक्रमामध्ये आर्थिक हितसंबंध संपादित केल्यास, अशा तारखेपासून चार आठवडयांच्या आत, असा हितसंबंध संपादित केला असल्याची लेखी नोटीस राज्य शासनास देऊन ते पद रद्द करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सोलापूर शहर/जिल्ह्यातील इच्छुक अर्जदारांनी शुक्रवार, दिनांक 22 जुलै 2022 पर्यंत सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सोलापूर यांचेकडे स्वतः अर्ज सादर करावेत. या तारखेनंतर येणाऱ्या ” अर्जाचा विचार प्राधिकरणाकडून केला जाणार नाही, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सोलापुर यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply